Facebook

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE:

 

Kwartał Dominikański - to kom­pleks kamie­nic sta­no­wiący rekon­struk­cję histo­rycz­nej zabu­dowy Kamie­nia Pomor­skiego. Poszcze­gólne obiekty odtwa­rzane przez Kamień­skie Towa­rzy­stwo Budow­nic­twa Spo­łecz­nego Sp. z o.o. zachwy­cają XIX-wieczną este­tyką gwa­ran­tu­jąc jed­no­cze­śnie miesz­kań­com Kwar­tału ener­go­osz­czędne  roz­wią­za­nia tech­niczne i kom­fort na miarę XXI wieku. Więcej na stronie: www.kwartaldominikanski.pl

 

Budynek wielorodzinny – ul. Kornela Makuszyńskiego 3 w Kamieniu Pomorskim

Dziekujemy za zainteresowanie naszą ofertą, informujemy iż wszystkie mieszkania zostały już sprzedane.


Przedszkole – ul. Kornela Makuszyńskiego 4  w Kamieniu Pomorskim

W grudniu 2010 roku rozpoczęła się budowa przedszkola publicznego przystosowanego do potrzeb obsługi 150 przedszkolaków. Zaplanowana powierzchnia użytkowa wynosi 769,26 m kw. W obiekcie mieścić się będzie 6 sal dydaktycznych, sala gimnastyczną, zaplecze medyczne, kuchenne, pomieszczenia techniczne i obsługi. Wokół budynku zaprojektowano tereny zielone z dużym placem zabaw. Budynek ze względów bezpieczeństwa będzie posiadał ogrzewanie podłogowe a wprowadzony system domofonowy umożliwi w łatwy i bezpieczny sposób odbieranie dzieci.

Budynek przedszkola został odebrany 05.07.2011, w dniu 06.07.2011 został przekazany pod zarządzanie Gminnemu Zespołowi Obsługi Oświaty.

Prezentacja

 


Zdjęcia - budynek wielorodzinny – ul. Kornela Makuszyńskiego 3 w Kamieniu PomorskimZdjęcia - Przedszkole – ul. Kornela Makuszyńskiego 4 w Kamieniu PomorskimII PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO!!!

Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy ul. Klasztornej 1 w Kamieniu Pomorskim.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

UMOWA NAJMU

OŚWIADCZENIA

Formularz kontaktowy »

Informacje