Facebook

5 kroków zakupu mieszkania

1. krok: UMOWA REZERWACYJNA
Pierwsza umowa zawierana z Kamieńskim TBS sp. z o.o., polega na rezerwacji danego lokalu do momentu podpisania umowy przedwstępnej. Po podpisaniu umowy nabywca dokonuje określonej w umowie wpłaty na poczet zakupu lokalu. Wpłata przyjmowana jest jako zadatek, co oznacza, że w przypadku zerwania umowy przez kupującego traci on wpłaconą kwotę. W przypadku zerwania umowy przez sprzedającego (Kamieński TBS sp. z o.o.), zwraca on klientowi wpłaconą sumę pieniędzy oraz dokłada równowartość zadatku. Jeśli zakup nieruchomości jest kredytowany przez kupującego, klient otrzymuje dokumenty Kamieńskiego TBS sp. z o.o. (takie jak KRS, pozwolenie na budowę, księga wieczysta itp.) do przedstawienia w wybranym przez siebie banku.

2. krok: UMOWA PRZEDWSTĘPNA
Umowa ta zobowiązuje sprzedającego i kupującego do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej, czyli umowy przeniesienia własności w określonym terminie w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej (klient ponosi koszt aktu). Po zawarciu tej umowy można wprowadzać zmiany do lokalu. Muszą być one jednak zaakceptowane przez obie strony oraz kierownika budowy.

3 krok: PŁATNOŚĆ
Po podpisaniu aktu notarialnego nabycia mieszkania należy uregulować kwotę jego zakupu (termin będzie zawarty w akcie notarialnym).

4. krok: ODBIÓR MIESZKANIA
Po wpływie całości ceny sprzedaży, sprzedający ustala z kupującym dokładny termin odbioru lokalu. W wyznaczonym dniu spisuje się protokół odbioru mieszkania i klient otrzymuje klucze do lokalu. Jeśli dane mieszkanie posiada usterki wskazane przez kupującego, termin ich usunięcia zostaje wpisany do protokołu.

5. krok: UMOWA PRZYRZECZONA
Jest to ostatnia umowa, którą się podpisuje z Kamieńskim TBS sp. z o.o.. Przenosi ona prawo własności do lokalu na kupującego. Podpisywana jest w kancelarii notarialnej. Po jej podpisaniu klient posiada prawo własności nieruchomości oraz udział w gruncie. W umowie tej zamieszczany jest wniosek do właściwego sądu o wydzielenie księgi wieczystej dla danego lokalu mieszkalnego.


II PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO!!!

Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy ul. Klasztornej 1 w Kamieniu Pomorskim.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

UMOWA NAJMU

OŚWIADCZENIA

Formularz kontaktowy »

Informacje